Обявление за обществена поръчка


Документи:

Протокол 1 от 26.05.2016 за разглеждане и оценяване на офертите за участие в открита процедураот ЗОП

Решение 1 - 20 / 26.05.2016 год на основание чл.73 от ЗОП, във връзка с Решение 1-15 / 12.04.2016 г. и протокол 1 / 26.05.2016

Договор за услуга по отпечатване на ваучери за храна по Наредба 11-2005 за нуждите на ЦСМП-Монтана през 2016 год

Договор за отпечатване и доставка на ваучери за храна със средства от фонд СБКО за нуждите на ЦСМП-Монтана през 2016 год

Плащания по договор Содексо Пасс - ваучери Н.11 2016 г.

Плащания по договор Содексо Пасс - ваучери фонд - СБКО - 2016 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Център за спешна медицинска помощ - Монтана, улица Сирма войвода № 2, За: Даниела Филипова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 300307, E-mail: danielafilipova@data.bg, Факс: 096 300306

Място/места за контакт: Даниела Филипова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmp-montana.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.csmp-montana.com/профил-на-купувача/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

 

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Обособена позиция (ОП)1 - Отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП - Монтана, работещ на 12-часови дежурства през 2016г. на основание Наредба 11/21.12.2005г. за определяне условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея по планираните средства в бюджетната сметка в §10-11 Храна и ОП2 - ваучери за храна за персонала на ЦСМП - Монтана със средства от фонд СБКО за 2016г., на основание и чл. 293, ал. 1 от Кодекса на труда по планираните средства по §10-91 Разходи за СБКО.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Услуги

Категория услуги: 27

Място на изпълнение: ЦСМП - Монтана

Код NUTS: BG312

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП - Монтана, работещ на 12-часови дежурства през 2016г. на основание Наредба 11/21.12.2005г. за определяне условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея по планираните средства в бюджетната сметка по §10-11 Храна и ваучери за храна за персонала на ЦСМП - Монтана със средства от фонд СБКО за 2016г., чл. 293, ал. 1 от Кодекса на труда по планираните средства по §10-91 Разходи за СБКО.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обема на поръчката е 73630 лева, по ОП1 - храна по Наредба 11 - 35670 лева и по ОП2 - храна по Наредба 7 - 37960 лева без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС

73630 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в месеци

12

 

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата - 1% от стойността на цялата поръчка - 736,00лева Гаранция за изпълнение на договора - 5% от стойността на договора. Гаранциите се предоставят по реда на чл. 60, ал. 1 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е с бюджетни средства на ЦСМП - Монтана.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1. Удостоверение за актуално състояние; 2. Разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна; 3. Декларации по чл. 47, ал 1 и 5 от ЗОП; 4. Списък на търговските обекти на територията на област Монтана, с които участникът има сключени договори за обслужване на доставчици по чл. 15, ал. 1 от Наредба 7/9.07.2003г.; 5. Декларация от оператора, че търговските обекти от списъка са функциониращи като такива за хранителни стоки; 6. За обособена позиция (ОП) 2 - ваучери със средства от СБКО, участникът трябва да притежава свободна квота ваучери за посочената прогнозна стойност за срока на действие на договора, като за това обстоятелство представи доказателства.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Годишен финансов отчет

Минимални изисквания: за 2015г.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП 1. Списък на договорите за услуги като оператор за последните 3 години заедно с доказателства за извършената доставка съобразно чл. 51, ал. 4 от ЗОП - удостоверение издадено от получателя или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките.
Минимални изисквания: 1. Участникът задължително трябва да притежава собственост или да има договорни отношения с търговски обекти по чл. 2, ал. 2 от Наредба №7/2003г. на територията на област Монтана и по точно в градовете Монтана, Лом, Берковица, Вършец, Вълчедръм и Чипровци. Обектите да функционират като хранителни към датата на подаване на офертата.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕ

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена

IV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

00174-2016-0002

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

25.05.2016 г. Час: 16:00

Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

25.05.2016 г. Час: 16:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

240

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 26.05.2016 г. Час: 13:00

Място

ЦСМП - Монтана

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

 

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Срокът е намален със 7 дни, тъй като се изпраща по електронен път - чл. 64, ал. 3 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.04.2016 г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Ваучери по Наредба № 11/2005г.

1) Кратко описание

Откритата процедура се организира и провежда от Възложителя в изпълнение на задължението му по организиране на получаването на безплатна храна и тонизиращи напитки за работещия на 12-часови дежурсва персонал, разписани в Наредба № 11 от 2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, чрез осигуряване на ваучери за храна. Целта на процедурата е избор на изпълнител, който е оператор на ваучери за храна, получил разрешение и осъществява дейността си по реда и условията на Наредба № 7/ 2003г. на МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Обемът на ваучерите е с приблизителна стойност 35670 лева без ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС

35670 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12

 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Ваучери по Наредба № 7/2003г.

1) Кратко описание

Настоящата процедура се организира и провежда от Възложителя с оглед използване на средствата от СБКО за осигуряване на ваучери за храна за персонала на ЦСМП - Монтана. Целта на процедурата е избор на изпълнител, който е оператор на ваучери за храна, получил разрешение и осъществява дейност по реда и условията на Наредба № 7/2003г. на МТСП и МФ за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор. Изпълнителят на обособената позиция отпечатва и доставя на Възложителя ваучери с уговорената предварително номинална стойност по предварителна заявка. Приблизителната номинална стойност на ваучерите е 37960 лева без ДДС.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Обемът на ваучерите е с приблизителна стойност 37960 лева без ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС

37960 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12