Решение № I - 15 от 12.04.2016 г.


Документи:

 

 

РЕШЕНИЕ

 

Номер: I - 15 от 12.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Център за спешна медицинска помощ - Монтана, улица Сирма войвода № 2, За: Даниела Филипова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 300307, E-mail: danielafilipova@data.bg, Факс: 096 300306
Място/места за контакт: Даниела Филипова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmp-montana.com.

Адрес на профила на купувача: http://csmp-montana.com/профил-на-купувача.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги

ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП - Монтана, работещ на 12-часови дежурства през 2016г. на основание Наредба 11/21.12.2005г. за определяне условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея по планираните средства в бюджетната сметка по §10-11 Храна и ваучери за храна за персонала на ЦСМП - Монтана със средства от фонд СБКО за 2016г., съгласно чл. 293, ал. 1 от Кодекса на труда по планираните средства по §10-91 Разходи за СБКО.

ІV.2) Зелена обществена поръчка

ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:

ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ

V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9984070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.04.2016 г. 

Възложител

Трите имена: Серьожа Ценков Ценков

Длъжност: Директор