Нормативна уредба

 


Структура на Център за Спешна Медицинска Помощ - Монтана

Органограма на Център за Спешна Медицинска Помощ - Монтана

Правилник за вътрешния трудов ред

Кодекс за поведението на служителите
Инструкция за производството на получени въпроси, сигнали и предложения, и подготовка и изпращане на отговори

 

 

Други нормативни документи

Права и задължения на пациента Права и задължения на пациента
Основните права и задължения на пациентите в Република България са регламентирани в Раздел II на Закона за здравето, в сила от 01.01.2005г.:
Наредба №25 / 04.11.1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ Наредба №25 / 04.11.1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ
Приета от Министерството на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 98 от 12 ноември 1999 г., в сила от 16.11.1999 г., изм., бр. 69 от 2001 г., в сила от 11.08.2001 г.