Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2016-2017 година


1. Заповед № I – 35 / 29.07.2016 г. – публикувана на 29.07.2016 г. в 13:30 часа;

2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – публикувана на 29.07.2016 г. в 13:30 часа;

3. Документация за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2016-2017 година – публикувана на 29.07.2016 г. в 13:30 часа; (файл за попълване)

4. Приложение № 1 – Техническа спецификация лекарствени продукти - публикувана на 29.07.2016 г. в 13:30 часа;

5. Приложение № 2 – Техническа спецификация медицински консумативи – публикувана  на 29.07.2016 г. в 13:30 часа;

6. Приложение № 3 – Ценово предложение по ОП1 – Лекарствени продукти – публикувана  на 29.07.2016 г. в 13:30 часа;

7. Приложение № 4 – Ценово предложение по ОП2 – Медицински консумативи – публикувана  на 29.07.2016 г. в 13:30 часа;

8. ID-905812 / 29.07.2016 г. - Информация за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за поръчка с предмет "Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2016-2017 година“ - публикувана на 29.07.2016г. в 14:09 часа.


Изготвил: Даниела Филипова на 29.07.2016 г.
Публикувал: Огнян Пешков на 29.07.2016 г.
 

 

9. Протокол №1 от 10.08.2016г. за разглеждане и оценяване на офертите за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2016-2017 г. – публикуван на 16.08.2016г. в 16:00 часа

10. Решение № І-39 / 12.08.2016 г. на основание чл. 22, т.6 от ЗОП, във връзка с Заповед № І-35 / 29.07.2016 г. и протокол №1 / 10.08.2016 г. – публикувано на 16.08.2016г. в 16:00 часа


Изготвил: Ваня Георгиева на 16.08.2016г.
Публикувал: Огнян Пешков на 16.08.2016г.
 

 

11. Договор Софарма Трейдинг АД, медикаменти - публикуван на 15.09.2016 г. в 15:45 часа.

12. Договор Софарма Трейдинг АД, медицински консумативи - публикуван на 15.09.2016 г. в 15:45 часа.

Изготвил: Ваня Георгиева на 15.09.2016г.
Публикувал: Огнян Пешков на 15.09.2016г.