Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2017-2018 година


1. Заповед № I – 46/02.10.2017г. – публикувана на 05.10.2017г. в 21:25 часа;

2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – публикувана на 05.10.2017г. в 21:25 часа;

3. Документация за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2017-2018 година – публикувана на 05.10.2017г. в  21:25 часа;

4. Приложение № 3 – Техническа спецификация лекарствени продукти - публикувана на 05.10.2017г. в 21:25 часа;

5. Приложение № 4 – Техническа спецификация медицински консумативи – публикувана  на 05.10.2017г. в 21:25 часа;

6. Приложение № 1 – Ценово предложение по ОП1 – Лекарствени продукти – публикувана  на 05.10.2017г. в 21:25 часа;

7. Приложение № 2 – Ценово предложение по ОП2 – Медицински консумативи – публикувана  на 05.10.2017г. в 21:25 часа;

8. ID9069014 Информация за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за поръчка с предмет Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2017-2018 година.


Изготвил: Даниела Филипова на 06.10.2017г.
Публикувал: Огнян Пешков на 06.10.2017г.

 

9. Заповед № I - 48 / 17.10.2017 г. – публикувана на 18.10.2017г. в 10:25 часа;

10. ID 9069389 Информация за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за поръчка с предмет Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2017-2018 година – публикувана на 18.10.2017г. в 10:25 часа;

11. Протокол №1 / 25.10.2017 за разглеждане и оценяване на офертите - публикуван на 03.11.2017 в 12:14 часа;

12. Доклад от 27.10.2017 за оценка на офертите подадени в отговор на обществена поръчка - публикуван на 03.11.2017 в 17:51 часа;

13. Решение № I - 53 / 03.11.2017 г. за определяне на изпълнител за обществена поръчка - публикувано на 03.11.2017 в 17:51 часа.

 

 

14. Договор за доставка на лекарствени продукти със "Софарма Трейдинг" АД - публикувано на 28.11.2017 в 11:08 часа;

15. Договор за доставка на медицински консумативи с "Хелмед България" ЕООД - публикувано на 28.11.2017 в 11:08 часа.
 

 

 

 

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ID9069014

 

Номер на обявата

ЗОП-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.10.2017 г. 

 

Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 821179126

BG312, Център за спешна медицинска помощ - Монтана, улица Сирма войвода № 2, За: Даниела Филипова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 300307, E-mail: danielafilipova@data.bg, Факс: 096 300306

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp-montana.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://csmp-montana.com/профил-на-купувача.

 

Обект на поръчката

Доставки

 

Обща прогнозна стойност на поръчката

49200 лв. без ДДС

 

Предмет на поръчката

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи, необходими при оказване на спешна медицинска помощ на ЦСМП - Монтана през 2017-2018 година.

 

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33000000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

 

Срок за получаване на офертите

17/10/2017 , 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

 

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

 

Друга информация

 

 

Дата на изпращане на настоящата информация

06/10/2017  (дд/мм/гггг)
 
 
.