Решение за доставка на горива за 2015 год.


Документи:

 

 

РЕШЕНИЕ
Номер: I - 5 от 16.03.2015 г. 
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес
Център за спешна медицинска помощ - Монтана, ул. Сирма войвода № 2, За: Даниела Филипова, Р България 3400, Монтана, Тел.: 096 300307, E-mail: danielafilipova@data.bg, Факс: 096 300306
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmp-montana.com.
Адрес на профила на купувача: www.csmp-montana.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя
Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
ІI.1)

Вид на процедурата
Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП


IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Доставки

ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект
Доставка на горива за транспорт за 2015 година

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки
НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:

ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие
НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура
Стоките, предмет на настоящата обществена поръчка, са включени в списъка, одобрен от Министерски съвет по предложение на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Изборът на този вид процедура дава възможност подготовката и протичането й да се осъществят в най – кратки срокове, при същевременно спазване на принципите на ЗОП за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация, гарантиране на опазване на търговската тайна на кандидатите и техните предложения. Наред с това при възлагане на поръчката чрез процедура на договаряне без обявление, по реда предвиден в чл. 90, ал. 1, т.11 от ЗОП, а именно, чрез покупка на стоки обект на търгуване в стокови борси, се гарантира и спазване на основната цел на закона - осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --


VI: ОДОБРЯВАМ

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби:

съгласно чл.120 от ЗОП


VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
16.03.2015 г. 

Възложител
Трите имена: Серьожа Ценков Ценков
Длъжност: Директор