Решение № I - 12 от 09.03.2016 г.


Документи:

 

 

 

РЕШЕНИЕ

 

Номер: I - 12 от 09.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

 

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Център за спешна медицинска помощ - Монтана, улица Сирма войвода № 2, За: Даниела Филипова, Република България 3400, Монтана, Тел.: 096 300307, E-mail: danielafilipova@data.bg, Факс: 096 300306

Място/места за контакт: Даниела Филипова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmp-montana.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.csmp-montana.com/web/index.php/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

 

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

 

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление

 

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

 

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки

ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка чрез лицензирана стоково борса на горива за транспорт (бензин А-95Н и дизелово автомобилно гориво) за автомобилите на ЦСМП - Монтана.

ІV.2) Зелена обществена поръчка

ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:

ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ

 

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Стоките, предмет на настоящата обществена поръчка, са включени в списъка, одобрен от Министерски съвет по предложение на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Изборът на този вид процедура дава възможност подготовката и протичането й да се осъществят в най кратки срокове, при същевременно спазване на принципите на ЗОП за публичност и прозрачност, свобода и лоялна конкуренция, равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация, гарантиране на опазване на търговската тайна на кандидатите и техните предложения. Наред с това при възлагане на поръчката чрез процедура на договаряне без обявление, по реда предвиден в чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП, а именно, чрез покупка на стоки обект на търгуване в стокови борси, се гарантира и спазване на основната цел на закона - осигуряванена ефективност при разходването на бюджетните средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

 

VI: ОДОБРЯВАМ

 

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

 

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

 

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

09.03.2016 г. 

 

Възложител

Трите имена: Д-р Серьожа Ценков Ценков

Длъжност: Директор