Обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП


Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП – Монтана, съгласно Наредба № 11/ 21.12.2005г. и със средства от фонд СБКО през 2018г.

 

1. Заповед № I – 9 / 19.03.2018 г., публикувана на 26.03.2018 г. в 10:53 часа;

2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана на 26.03.2018 г. в 10:53 часа;

3. Документация за участие, публикувана на 26.03.2018 г. в 10:53 часа;

4. ID 9074256 / 26.03.2018 г. Информация за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана на 26.03.2018 г. в 10:53 часа;

5. Опис на документите, публикувана на 26.03.2018 г. в 10:53 часа;

Изготвил: Даниела Филипова, 26.03.2018 г.

Публикувал: Огнян Пешков, 26.03.2018 г.

 

 

6. Заповед I-1 / 05.04.2018, публикувана на 05.04.2018 г. в 10:45 часа;

7. Обява за удължаване на срока, публикувана на 05.04.2018 г. в 10:45 часа;

8. ID 9074667 / 05.04.2018 г. Информация за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана на 05.04.2018 г. в 10:45 часа;

9. Опис на документите, публикувана на 05.04.2018 г. в 10:45 часа;

Изготвил: Даниела Филипова, 05.04.2018 г.

Публикувал: Огнян Пешков, 05.04.2018 г.

 

 

10. Доклад от 13.04.2018 г. - публикуван на 17.04.2018 г. в 15:37 часа;

11. Протокол 1 от 13.04.2018 г. - публикуван на 17.04.2018 г. в 15:37 часа;

12. Решение I-15 от 17.04.2018 г. - публикувано на 17.04.2018 г. в 15:37 часа;

13. Опис на документите - публикуван на 17.04.2018 г. в 15:37 часа;

Изготвил: Даниела Филипова, 17.04.2018 г.

Публикувал: Огнян Пешков, 17.04.2018 г.

 

 

14. Договор № 29 /24.04.2018 - публикуван на 21.05.2018 г. в 09:39 часа;

15. Договор № 30 / 24.04.2018 - публикуван на 21.05.2018 г. в 09:39 часа.

Изготвил: Даниела Филипова, 21.05.2018 г.

Публикувал: Огнян Пешков, 21.05.2018 г.

 

 


 

Номер на обявата

ЗОП-1/20.03.2018г.

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.03.2018 г. 

 

Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 821179126

BG312, Център за спешна медицинска помощ - Монтана, улица Сирма войвода 2, За: Даниела Филипова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 300307, E-mail: danielafilipova@data.bg, Факс: 096 300306

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://csmp-montana.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://csmp-montana.com/профил-на-купувача.

 

Обект на поръчката

Услуги

 

Обща прогнозна стойност на поръчката

65000 лв. без ДДС

 

Предмет на поръчката

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП - Монтана, съгласно Наредба № 11/2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея И ваучери със средства от Фонд СБКО през 2018 година.

 

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна

 

Срок за получаване на офертите

04/04/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

 

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми

НЕ

 

Друга информация

Изборът на изпълнител ще се извърши по реда на глава Двадесет и шест от ЗОП. Отварянето, разглеждането, оценката и класирането на получените оферти ще се извърши на 05.04.2018г.

 

Дата на изпращане на настоящата информация

26/03/2018  (дд/мм/гггг)