Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2019 година


 

1. Заповед № РД-01-18/29.11.2018г. – публикувана на 03.12.2018г. в 16:00 часа;
2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – публикувана на 03.12.2018г. в 16:00 часа;
3. Документация за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2019 година – публикувана на 03.12.2018г. в  16:00 часа;
4. Приложение № 3 – Техническа спецификация лекарствени продукти - публикувана на 03.12.2017г. в 16:00 часа;
5. Приложение № 4 – Техническа спецификация медицински консумативи – публикувана  на 03.12.2018г. в 16:00 часа;
6. Приложение № 1 – Ценово предложение по ОП1 – Лекарствени продукти – публикувана  на 03.12.2018г. в 16:00 часа;
7. Приложение № 2 – Ценово предложение по ОП2 – Медицински консумативи – публикувана  на 03.12.2018г. в 16:00 часа;
8. ID9083803 Информация за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за поръчка с предмет Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2018 година.


Изготвил: Даниела Филипова на 03.12.2018 г.
Публикувал: Огнян Пешков на 03.12.2018 г.

 

9. Протокол №1 от 19.12.2018 г. за разглеждане и оценяване на офертите - публикуван на 28.12.2018 г. в 13:05 часа;
10. Доклад от 19.12.2018 г.за работата на комисията - публикуван на 28.12.2018 г. в 13:05 часа;
11. Решение РД - 01-25 от 28.12.2018 г. - публикуван на 28.12.2018 г. в 13:05 часа;
 

Изготвил: Ваня Георгиева на 28.12.2018 г.
Публикувал: Огнян Пешков на 28.12.2018 г.

 

12. Договор за доставка на медицински консумативи, "Истлинк България" ООД - публикуван на 06.02.2019 г. в 14:53 часа;
13. Договор за доставка на лекарствени средства, "Софарма Трейдинг" АД - публикуван на 06.02.2019 г. в 14:53 часа;
14. Техническо предложение - "Истлинк България" ООД - публикуван на 06.02.2019 г. в 14:53 часа;
15. Техническо предложение - "Софарма Трейдинг" АД - публикуван на 06.02.2019 г. в 14:53 часа;

Изготвил: Даниела Филипова на 06.02.2019 г.
Публикувал: Огнян Пешков на 06.02.2019 г.

 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата

ЗОП-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.12.2018 г.

 

Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 821179126

BG312, Център за спешна медицинска помощ - Монтана, Сирма войвода № 2, За: Даниела Филипова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 300307, E-mail: danielafilipova@data.bg, Факс: 096 300306

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://csmp-montana.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://csmp-montana.com/профил-на-купувача.

 

Обект на поръчката

Доставки

 

Обща прогнозна стойност на поръчката

49200 лв. без ДДС

 

Предмет на поръчката

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи, необходими при оказване на спешна медицинска помощ на ЦСМП - Монтана през 2019г.

 

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33000000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

 

Срок за получаване на офертите

14/12/2018 , 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

 

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми

НЕ

 

Друга информация

 

Дата на изпращане на настоящата информация

03/12/2018  (дд/мм/гггг)