Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна


Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка

на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП – Монтана,

съгласно Наредба № 11/ 21.12.2005г. и със средства

от фонд СБКО през 2019г.

 

1. Заповед № РД–01-20 / 28.03.2019г., публикувана на 01.04.2019г. в 10:46 часа;

2. Обява № ЗОП-1 / 01.04.2019г. за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана на 01.04.2019 г. в 10:46 часа;

3. Документация за участие, публикувана на 01.04.2019 г. в 10:46 часа;

4. ID 9087097 / 01.04.2019 г. Информация за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана на 01.04.2019 г. в 10:46 часа;

Изготвил: Даниела Филипова, 01.04.2019 г.

Публикувал: Огнян Пешков, 01.04.2019 г.

 

1. Заповед № I – 12 / 12.04.2019 г., публикувана на 12.04.2019 г. в 12:40 часа;

2. Обява, допълнение към обява № ЗОП-1 / 28.03.2019 г. за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана на 12.04.2019 г. в 12:40 часа;

3. ID 9087438 / 12.04.2019 г. Информация за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана на 12.04.2019 г. в 12:40 часа;

Изготвил: Даниела Филипова 12.04.2019 г.

Публикувал: Огнян Пешков 12.04.2019 г.
 

 

1. Протокол № 1 / 18.04.2019 г за разглеждане и оценяване на офертите, публикуван на 23.04.2019 г в 12:34 часа

2. Доклад от 22.04.2019 г за работата на комисията, публикуван на 23.04.2019 г в 12:34 часа

3. Решение РД-01-29 / 23.04.2019 г, публикуван на 23.04.2019 г в 12:34 часа

Изготвил: Ваня Петрова, 23.04.2019 г.

Публикувал: Огнян Пешков, 23.04.2019 г.

 

 

1. Договор за отпечатване, управление и доставяне на ваучери за храна по обособена позиция №2 със средства от фонд СБКО, публикуван на 14.05.2019 г в 15:00 ч.

2. Договор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за обособена позиция №1 - ваучери по Наредба №11 / 21.12.2005 г, публикуван на 14.05.2019 г в 15:00 ч.

3. Техническа спецификация, публикувана на 14.05.2019 г в 15:00 ч.

4. Ценово предложение по ОП-1 - Храна по Наредба 11, публикувана на 14.05.2019 г в 15:00 ч.

5. Ценово предложение по ОП-2 - Храна от фонд СБКО, публикувана на 14.05.2019 г в 15:00 ч.

Изготвил: Даниела Филипова 14.05.2019 г.

Публикувал: Огнян Пешков 14.05.2019 г.

 

 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

 

Номер на обявата

ЗОП-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.04.2019 г.

 

Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 821179126

BG312, Център за спешна медицинска помощ - Монтана, улица Сирма войвода 2, За: Даниела Филипова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 300307, E-mail: danielafilipova@data.bg, Факс: 096 300306

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://csmp-montana.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://csmp-montana.com/профил-на-купувача.

 

Обект на поръчката

Услуги

 

Обща прогнозна стойност на поръчката

67500 лв. без ДДС

 

Предмет на поръчката
Услуга по отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП - Монтана, съгласно Наредба 11/21.12.2005г. и със средства от фонд СБКО през 2019г.

 

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199770

 

Описание:

Купони за храна

 

Срок за получаване на офертите

11/04/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

 

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

 

Друга информация

 

Дата на изпращане на настоящата информация

01/04/2019  (дд/мм/гггг)