Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2020 година


Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2020 година

 

1. Заповед № РД-01-26/12.03.2020г. – публикувана на 16.03.2020г. в 09:45 часа;

2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – публикувана на 16.03.2020г. в 09:45 часа;

3. Документация за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2020 година – публикувана на 16.03.2020г.. в  09:45 часа;

4. Приложение № 3 – Техническа спецификация лекарствени продукти - публикувана на 16.03.2020г.  в 09:45 часа;

5. Приложение № 4 – Техническа спецификация медицински консумативи – публикувана  на 16.03.2020г. в 09:45 часа;

6. Приложение № 1 – Ценово предложение по ОП1 – Лекарствени продукти – публикувана  на 16.03.2020г. в 09:45 часа;

7. Приложение № 2 – Ценово предложение по ОП2 – Медицински консумативи – публикувана  на 16.03.2020г. в 09:45 часа;

8. ID 9097170 - Информация за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за поръчка с предмет Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Монтана през 2020 година – публикувана  на 16.03.2020г. в 09:45 часа;

 

Изготвил: Даниела Филипова на 16.03.2020г..

Публикувал: Огнян Пешков на 16.03.2020г.

 

 

9. Протокол №1 от 01.04.2020 г. за разглеждане и оценяване на офертите, публикуван на 06.04.2020 г. в 15:58 часа

10. Доклад от 01.04.2020 г. за работата на комисията, публикуван на 06.04.2020 г. в 15:58 часа

11. Решение № РД-01-36 от 06.04.2020 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка, публикувано на 06.04.2020 г. в 15:58 часа

 

Изготвил: Анюта Лазарова на 06.04.2020 г.

Публикувал: Огнян Пешков на 06.04.2020 г.

 

 

1. Договор и приложения „Софарма Трейдинг“ АД, публикуван на 21,05,2020г. в 13:23 часа;

2. Договор и приложения „Хелмед България“ ЕООД, публикуван на 21,05,2020г. в 13:23 часа.

 

Изготвил: Даниела Филипова на 21.05.2020г..

Публикувал: Огнян Пешков на 21.05.2020г.

 

 

 


BG-Монтана

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

Номер на обявата

ЗОП-1/12.03.20г.

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.03.2020 г.

 

Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 821179126

BG312, Център за спешна медицинска помощ - Монтана, 3400, За: Даниела Филипова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 300307, E-mail: danielafilipova@data.bg, Факс: 096 300306

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://csmp-montana.com/

Адрес на профила на купувача (URL): https://csmp-montana.com/профил-на-купувача

 

Обект на поръчката

Доставки

 

Обща прогнозна стойност на поръчката

42000 лв. без ДДС

 

Предмет на поръчката

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи, необходими при оказване на спешна медицинска помощ в ЦСМП - Монтана през 2020г.

 

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33000000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

 

Срок за получаване на офертите

27/03/2020, 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

 

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми

НЕ

 

Друга информация

 

Дата на изпращане на настоящата информация

16/03/2020  (дд/мм/гггг)