Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна


Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП – Монтана, с филиали в градовете Монтана, Лом, Берковица, Вършец, Вълчедръм и Чипровци съгласно Наредба №11/21.12.2005 г. и със средства от фонд СБКО през 2020 година.

 

1. Заповед № РД-01-30 / 18.03.2020г. – публикувана на 23.03.2020г. в 13:56 часа;

2. ID 967389 - Решение за откриване на процедура, публично състезание, за определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за 2020г. – публикувана на 23.03.2020г. в 13:56 часа;

3. ID 967390 - Обява за обществена поръчка – публично състезание – за определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за 2020г. – публикувана на 23.03.2020г. в 13:56 часа;

4. Документация за участие в обществена поръчка с предмет „Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП – Монтана, с филиали в градовете Монтана, Лом, Берковица, Вършец, Вълчедръм и Чипровци съгласно Наредба №11/21.12.2005 г. и със средства от фонд СБКО през 2020 година. - публикувана на 23.03.2020г. в 13:56 часа;

5. ЕЕДОП (espd-reguest.zip) – публикуван на 23.03.2020г. в 13:56 часа;

Изготвил: Даниела Филипова на 23.03.2020г..

Публикувал: Огнян Пешков на 23.03.2020г.

 

 

6. ЕЕДОП (espd-reguest.zip) – публикуван на 15.04.2020г. в 15:55 часа;


 

7. Протокол №1 от 14.04.2020 г., публикуван на 16.04.2020 г. в 12:27 часа

Изготвил: Анюта Лазарова на 16.04.2020 г.

Публикувал: Огнян Пешков на 16.04.2020 г.

 

8. Съобщение от 23.04.2020 г. - публикувано на 23.04.2020 г. в 16:28 часа

Изготвил: Анюта Лазарова на 23.04.2020 г.

Публикувал: Огнян Пешков на 23.04.2020 г.
 

9. Протокол №2 с вх.№РД-01-30-7/30.04.2020 г. за разглеждане и оценяване на офертите, публикуван на 30.04.2020 г. в 16:33 часа

10. Доклад с вх.№РД-01-30-8/30.04.2020 г. г. за работата на комисията, публикуван на 30.04.2020 г. в 16:33 часа

11. Решение № РД-01-43/30.04.2020 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка, публикувано на 30.04.2020 г. в 16:33 часа

Изготвил: Анюта Лазарова на 30.04.2020 г.

Публикувал: Огнян Пешков на 30.04.2020 г.
 

 

12. Договор „Содексо ПАСС“ България – Наредба 11 и приложения, публикувано на 08.06.2020 в 12:31 часа;

13. Приложение Наредба 11;

14. Договор „Содексо ПАСС“ България – средства от фонд СБКО и приложения, публикувано на 08.06.2020 в 12:31 часа;

15. Приложение ФСБКО;

16. Обявление за възложена поръчка ID 981140, публикувано на 08.06.2020 в 12:31 часа.

Изготвил: Даниела Филипова на 08.06.2020 г.

Публикувал: Огнян Пешков на 08.06.2020 г.

 

 

17. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – Наредба №11/21.11.2005г. през 2020 г. – публикувано на 28.04.2021г. в 12:07 часа; сканирано

18. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – фонд СБКО през 2020 г. – публикувано на 28.04.2021г. в 12:07 часа; сканирано

Изготвил: Даниела Филипова на 28.04.2021г.

Публикувал: Огнян Пешков на 28.04.2021г.