Търг на употребявани автомобили, собственост на ЦСМП Монтана


ОБЯВЛЕНИЕ


1. На основание заповед № I -4 / 19.02.2018г. на Директора ЦСМП-Монтана и чл.2, ал.1 от Наредба № 7 от 14.11.1997г. на МФ се обявява търг с тайно наддаване за продажба на употребявани автомобили, собственост на ЦСМП-Монтана с начална тръжна цена както следва:

1.1. Ситроен Джъмпер 31 - 1540,00 (хиляда петстотин и четридесет) лв.;

1.2. Ситроен Джъмпер 31 - 1100,00 (хиляда и сто) лв.;

1.3. УАЗ 452 - 1080,00 (хиляда и осемдесет) лв.;

1.4. Форд Фиеста- 160,00 (сто и шестдесет) лв.;

1.5. ВАЗ 2107 – 180,00 (сто и осемдесет) лв.

2. Оглед на движимите вещи и запознаване с тръжната документация може да се извършва от 8,30 часа до 12,00 часа от 05.03.2018 г. до 12.03.2018 г. /без събота и неделя/ в Автокомплекса на ЦСМП-Монтана, улица „Сирма войвода” №2.

3. До участие се допускат кандидати с внесен депозит в касата на ЦСМП в размер на 10% от първоначално обявената цена, документ за самоличност за физическите лица и удостоверение за актуално състояние на юридическите лица.

4. Оферти се приемат от 8,30 часа до 16,00 часа в периода от 05.03.2018 г. до 12.03.2018 г. в Автокомплекса на ЦСМП-Монтана, улица „Сирма войвода” №2.

5. Кандидатите за участие в търга след огледа на вещите, предлагани за продажба, попълват офертата си и я запечатват в плик. В един плик може да се пусне оферта само за една вещ. При участие за няколко вещи се попълват няколко оферти.

6. Председателя или определен от него член на тръжната комисия проверява дали са спазени условията за участие в търга и поставя върху плика с оферта тръжния номер на кандидата и номера на позицията на веща от тръжния списък.

7. Приетата оферта се пуска в урна, запечатана от председателя на тръжната комисия, в присъствието на кандидата.

8. В тръжния лист се описват тръжния номер, датата и часа на подаване на офертата, името на участника и позицията на веща, за която той кандидатства.

9. Отварянето на офертите ще стане на 13.03.2018 г. в 15 часа в салона на Автокомплекса на ЦСМП-Монтана, улица „Сирма войвода” №2.

10. За спечелил търга се обявява кандидатът, предложил най-висока цена.

11. Когато двама и повече кандидати предложат една и съща цена, тръжната комисия определя крайния купувач чрез жребие.

12. Резултатите от търга ще бъдат обявени в 16,00 часа на 13.03.2018 г. в Автокомплекса на ЦСМП-Монтана, улица „Сирма войвода” №2.

13. Обявеният за спечелил търга следва да внесе цената на веща в тридневен срок от приключване на търга в касата на ЦСМП гр. Монтана изцяло и в брой.

14. При неизпълнение на горното условие депозитът се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат да заплати предложената от него цена.

15. Ако и втория по ред кандидат не извърши плащането в определения срок, тръжната комисия отбелязва със забележка в тръжния протокол, че веща не е продадена.

16. Веща се предава на купувача след плащане на цената. Собствеността върху веща се прехвърля с предаването й.

17. Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най-късно в пет дневен срок от датата на плащане. След този срок купувачът дължи магазинаж в размер на 20 лева на ден.

18. Връщането на внесения депозит на неспечелилите търга участници се извършва по нареждане на председателя на тръжната комисия след подписване на тръжния протокол.

 

Всички разходи и такси при закупуване на вещта са за сметка на купувача.