Публична покана


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Център за спешна медицинска помощ - Монтана, улица "Сирма войвода" № 2, За: Даниела Филипова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 300307, E-mail: danielafilipova@data.bg, Факс: 096 300306


Място/места за контакт:
Даниела Филипова


Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://csmp-montana.com/


Адрес на профила на купувача:
www.aop.bg


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки


КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Периодични доставки на лекарствени продукти и медицински консумативи през периода на валидност на договора по предварителни заявки за количества, по позиции от приложенията на лекарствените продукти и медицинските консумативи, употребявани в спешната медицина за нуждите на ЦСМП - Монтана през 2013г.


КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
33690000, 33140000


Описание:
Разни медикаменти
Медицински консумативи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Стойността на лекарствените продукти е без ДДС - около 40000 лева, а на медицинските консумативи без ДДС - около 10000 лева. Обща прогнозна стойност 50000 лева без ДДС.


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
50000 BGN


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Медицински резерв на ЦСМП - Монтана, град Монтана, улица "Сирма войвода" № 2.


NUTS:
BG312


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Оферта се подава отделно за медикаменти и отделно за консумативи . Цените в предложението на кандидата да включват всички разходи на изпълнителя по изпълнението на поръчката с ДДС. Предложенията да бъдат в български лева. Гаранция за изпълнение на договора - 3% от стойността на поръчката. Гаранцията се представя в една от формите на член 60, ал. 1 от ЗОП. Финансирането на поръчката е с бюджетни средства, периодични плащания по конкретните заявки и отложено плащане извършвано по банков път, след представяне на фактура от изпълнителя.

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодна оферта


ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Показатели за определяне на комплексната оценка (КО). КО = К1 + К2, където: К1 - оценка на предложението по критерии цена - 80 точки; К2 - оценка на предложението па критерии разсрочено плащане - 20 точки. Методика за изчисляване: 1-ви критерии: Съотношението на най-ниско предложена цена към всяка следваща предложена цена; 2-ри критерии: Съотношението на предложен срок на разсрочване към най-дългия срок за разсрочване. Оценяването и класирането ще се извърши по отделно за медикаменти и консумативи.


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
19/04/2013 16:00


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Кандидати за участие в обществената поръчка могат да бъдат всички физически и юридически лица, регистрирани като търговци и с лиценз за извършване на търговия с лекарствени продукти от МЗ и лицензия за дейности с наркотични вещества за медицински цели. Кандидатите за участие в процедурата следва да представят документ за първоначална съдебна регистрация, удостоверение за актуално състояние, регистрация по ДДС и БУЛСТАТ, декларация по чл. 47, ал. 1, 2, 4 и 5 от ЗОП. Заверено копие от годишен финансов отчет за 2011г., доказателства за техническата възможност на кандидата за изпълнение на поръчката, доказателства за търговската репутация и съответните лицензии и разрешителни. Номенклатурата на лекарствените продукти и медицинските консумативи се публикува на сайта на ЦСМП - Монтана. Съдържанието на офертата да отговаря на изискванията на чл. 101в, ал. 2 от ЗОП. Доставените лекарствени продукти и медицински консумативи да са годни за употреба и снабдени с необходимите сертификати и удостоверения за качество и годност. Срокът на годност не може да бъде по-малък от 80% от означения върху опаковката към датата на доставка в ЦСМП - Монтана. Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 096-300-307, лице за контакт Даниела Филипова.


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
18.04.2013


Приложения:
Приложение 1 - медикаменти
Приложение 2 - консумативиЕтикети покана, поръчки,