Публична покана № 900016028 / 09.05.2012


КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна по Наредба № 11 за персонала на ЦСМП - Монтана работещ на 12-часови дежурства за 2012г.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Център за спешна медицинска помощ - Монтана, улица "Сирма войвода" № 2, За: Даниела Филипова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 300307, E-mail: danielafilipova@data.bg, Факс: 096 300306

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://csmp-montana.com

Адрес на профила на купувача: www.aop.bg


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги


КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
15800000
Описание: Различни хранителни продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
С ДДС около


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
43000 BGN


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
ЦСМП - Монтана


NUTS:
BG312


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Офертата трябва да съдържа: 1. Данни за лицето, което подава офертата; 2. Предложение за изпълнение на поръчката; 3. Ценово предложение; 4. Представената оферта да има срок на валидност 60 календарни дни от датата на нейното подаване; Офертата се изготвя на български език и съгласно изискванията на чл. 101в от ЗОП. Изискване за изпълнение на поръчката по отпечатване и доставка на ваучери за храна по Наредба № 11 за персонала на ЦСМП - Монтана работещ на 12-часови дежурства за 2012г. Ваучерите са за 2012г., срок 01.01.2012 до 31.12.2012г. Срок на изпълнение - тридневен от поискване на възложителя. Определеният за изпълнител трябва да представи декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, както и документи от компетентните органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодна оферта


ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Комплексната оценка (КО) на предложението се формира като КО = К1 + К2 К1 - оценка на предложението по критерии най ниска предложена цена за отпечатване, опаковане и доставка на всичките ваучери - 70 точки; К2 - оценка на предложението по критерии брой търговски обекти, с които кандидатът има сключени договори за обслужване на територията на област Монтана, конкретно в градовете Монтана, Лом,Берковица, Вършец, Вълчедръм и Чипровци - 30 точки.


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
16.05.2012 / 16:00


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
16.05.2012 год.Етикети поръчки,