Публична покана 9041754 / 14.05.2015 г.


Документи

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Център за спешна медицинска помощ - Монтана, улица Сирма войвода № 2, За: Даниела Филипова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 300307, E-mail: danielafilipova@data.bg, Факс: 096 300306
Място/места за контакт: Даниела Филипова

Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmp-montana.com.
Адрес на профила на купувача: www.aop.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги


КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП - Монтана със средства от фонд СБКО за 2015г., съгласно чл. 293, ал. 1 от Кодекса на труда.


КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
15800000

Описание:
Различни хранителни продуктиКОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Прогнозна стойност на поръчката за периода на договора - около 51400 лева без ДДС.


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
51400 BGN


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
ЦСМП - Монтана, град Монтана, улица Сирма войвода № 2.


NUTS:
BG312


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Кандидата да притежава валидно Разрешение за извършване на дейност като оператор, по реда на Наредба № 7 от 9.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор. Кандидатите да имат сключени договори, съгласно чл. 15 от Наредба № 7 от 9.07.2003г. с доставчици, които са регистрирани като търговции извършват стопанска дейност чрез търговски обекти във всяко от изброените населени места на територията на област Монтана в които ЦСМП - Монтана има филиал, Монтана, Лом, Берковица, Вършец, Вълчедръм и Чипровци. Ваучерите да съдържат задължителните елементи посочени в чл. 22, ал. 2 от Наредба № 7 от 09.07.2003г., да е отбелязано, че се отнасят за хранителни продукти и да имат срок на валидност поне един месец след закупуването им. Ваучерите за храна да се доставят текущо в рамките на срока на договора въз основа на предварителни писменни заявки според конкретните нужди на Възложителя, във всяка от които се посочва следната информация: брой на ваучерите от всеки номинал - 1, 2, 5 и 10 лева, стойности по номинали и обща стойност на заявените ваучери. Заявките да се изготвят по образец на фирмата оператор, предоставен на Възложителя при подписването на договора. Доставката на ваучерите да е за сметка на оператора. Кандидатите трябва да представят оферта, съдържаща най малко: - Данни за лицето което прави предложението - име, ЕИК, адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефони и електронна поща за връзка, име на представляващия, лице за контакт; - Технически предложение, съдържащо предложението на кандидата за изпълнение на изискванията на Възложителя, а именно, 1. Копие на разрешението за извършване на дейност като оператор. 2. Декларация, че участникът има сключени договори с доставчици, които са регистрирани като търговци и извършват стопанска дейност чрез търговски обекти във гореизброените населени места. 3. Декларации за изпълнение на изискванията на Възложителя посочени в чл. 22, ал. 2 от Наредба № 7/2003г. 4. Списък на търговските обекти в които се приемат ваучерите за храна на кандидата в градовете Монтана, Лом, Берковица, Вършец, Вълчедръм и Чипровци. 5. Ценово предложение, което да включва стойността на разходите за отпечатване и доставка на ваучерите, изразена като процент от номиналната им стойност. Цената да е различна от нула и да е с не повече от 4 (четири) знака след десетичната запетая. 6. Срок на валидност на предложението, не по-малък от 60 дни. 7. Нотариално заверено пълномощно на лицето подписало офертата - представя се когато офертата или документ от нея не е подписан от законен представител на участника, съгласно актуалната му регистрация. 8. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 9. Офертата да се представи в запечатен непрозрачен плик.


КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена


ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
25/05/2015 15:00


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Разглеждането на офертите ще стане на 26 май 2015г. от 13:00 часа в ЦСМП - Монтана.


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
25/05/2015