Публична покана 9042928 / 18.06.2015 г.


Документи:

Заповед

Документация

Съобщение до медиите

Сравнителна таблица по обособена позиция 2 - медицински консумативи

Протокол № 1 / 03.07.2015 за разглеждане и оценяване на офертите за участие в процедура чрез публикуване на публична покана по реда на Глава Осем "а" от Закона за обществена поръчка с предмет "Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП Монтана през 2015/2016 г."

Протокол № 2 / 07.07.2015 за разглеждане и оценяване на офертите за участие в процедура чрез публикуване на публична покана по реда на Глава Осем "а" от Закона за обществена поръчка с предмет "Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП Монтана през 2015/2016 г."

Договор за доставка на медицински консумативи с "Хелмед България" ЕООД

Договор за доставка на медицински консумативи с "Агарта - ЦМ" ЕООД

Договор за доставка на лекарствени продукти със "Софарма трейдинг" АД

Договор за доставка на медицински консумативи с "Истлинк България" ЕООД

Извършени плащания по договор за обществена поръчка в ЦСМП - Монтана за периода 01.07.2015 - 31.12.2015, дог.за 2015/2016 г. за доставка на медицински консумативи АГАРТА ЦМ ЕООД

Извършени плащания по договор за обществена поръчка в ЦСМП - Монтана за периода 01.07.2015 - 31.12.2015, дог.за 2015/2016 г. за доставка на медицински консумативи Истлинк България ЕООД

Извършени плащания по договор за обществена поръчка в ЦСМП - Монтана за периода 01.07.2015 - 31.12.2015, дог.за 2015/2016 г. за доставка на лекарствени продукти Софарма Трейдинг АД

Извършени плащания по договор за обществена поръчка в ЦСМП - Монтана за периода 01.07.2015 - 31.12.2015, дог.за 2015/2016 г. за доставка на медицински консумативи ХЕЛМЕД ЕООД

Извършени плащания по договори за обществена поръчка за доставка на медицински консумативи за периода 01.07.2015 г. 31.07.2016 г.

Извършени плащания по договори за обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти за периода 01.07.2015 г. 31.07.2016 г.

Информация за освобождаване на гаранциии по договори за обществена поръчка с предмет "Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП Монтана  през 2015 / 2016 г."

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за спешна медицинска помощ - Монтана, улица Сирма войвода № 2, За: Даниела Филипова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 300307, E-mail: danielafilipova@data.bg, Факс: 096 300306
Място/места за контакт: Даниела Филипова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmp-montana.com.

Адрес на профила на купувача: www.aop.bg.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП - Монтана през 2015/2016 година.

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33100000, 33600000

Описание:

Медицинско оборудване

Фармацевтични продукти

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Приблизителна стойност за доставката 42500 лева.


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42500 BGN

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦСМП - Монтана, град Монтана, улица Сирма войвода № 2

 

NUTS:

BG312

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от ЗОП и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и публичната покана.

2. Всеки участник може да представи само една оферта. Всички документи, които са на чужд език, се представят и с превод на български език.

3. Не се допуска представянето на варианти.

4. Участникът трябва да притежава Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти и медицински консумативи.

5. Участникът трябва да притежава сертификат за оценка на системата за управление съгласно изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008 с обхват на сертификата, включващ търговия на едро с лекарствени продукти и със срок на действие, покриващ срока на изпълнение на договора за обществената поръчка.

6. Участникът трябва да предложи лекарствени продукти, за които е на лице Разрешение за употреба или удостоверение за регистрация на лекарствен продукт по реда на ЗЛПХМ или Регламент /ЕО/ № 726/2004 на Европейския парламент и Съвета със срок на разрешението за употреба, покриващ срока на изпълнение на договора за обществена поръчка.

7. Участникът трябва да предложи медицински консумативи за които е на лице разрешение за търговия на едро с медицински консумативи, сертификат за управление на качеството ISO9001:2008 с обхват включващ търговия на едро на медицински консумативи и санитарно хигиенни материали. Декларация за съответствие от производителя или сертификат за съответствие с директива 93/42/ЕС или еквивалентно, издадено от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ. Декларация, че предлаганите медицински консумативи отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия /свободен текст/. Кандидатите да имат качествено изпълнение поне на 5 /пет/ договори за доставка на медицински консумативи с оглед на позициите по които участват, което се доказва с удостоверение издадено от получателя на доставката или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър в който е публикувана информация за това. доставените медицински консумативи следва да отговарят на изискванията за качество по БДС и еквивалентните европейски и международни стандарти, когато са местно производство, а когато са от внос - освен по горе посочените изисквания следва да са разрешени за внос, разпространение и употреба от МЗ или други компетентни органи на територията на Република България. Медицинските консумативи следва да са придружени с необходимите сертификати, разрешения и удостоверения за качество, употреба и годност.

8. Възложителят ще отстранява от участие в тази процедура всеки участник, който не отговаря на изискванията, установени в ЗОП и другите нормативни актове, както и на изискванията, посочени в публичната покана и документацията за участие.

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/06/2015 15:00

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето, разглеждането, оценката и класирането на получените оферти ще се извърши на 30.06.2015г. от 13:00 часа в администрацията на ЦСМП - Монтана, град Монтана, ул Сирма войвода № 2 при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/06/2015